Awards


ACAIT 2021 Best Paper Award

Authors

Title

Li Bo ,Wang Jianmei, Daqing Chen and Linyu Tian

Object Feature Selection under High-Dimension and Few-Shot Data Based on Three-Way Decision

Mao Tan, Zhuocen Dai, Yuling Ren, Toby Walsh and Martin Aleksandrov

Minimal-envy Conference Paper Assignment: Formulation and a Fast Iterative Algorithm

Fei Tian, Zhenglai Li,Chang Tang ,Xiao Zheng and Wei Zhang

Salient Object Detection Via Feature Denoising and Detail Enhancing Network

Hanguang Xiao, Zhiqiang Ran, Shingo Mabu, Banglin Zhang, Bolong Zhang and Chang Liu

SAUNet++: An automatic segmentation model of COVID-19 lesion from CT slices

Yuechao Guo, Jie Wen , Jingyong Su and Yong Xu

Triplet Decoupling Network for Masked Face Verification

 

 

ACAIT 2021 Best Student Paper Award

Authors

Title

Kangjia Qiao, Jing Liang, Kunjie Yu, Boyang Qu, Caitong Yue and Gongping Li

A Self-adaptive Multi-task Differential Evolution Algorithm

Jianbing Wu, Guoliang Hua, Wanruo Zhang, Weibo Huang and Hong Liu

Semantic Path Planning for Indoor Navigation Tasks Using Multi-View Context and Prior Knowledge

Zebin Hu, Hao Liu, Zhendong Li and Zekuan Yu

Cross-Model Transformer Method for Medical Image Synthesis

Chengshan Yang, Jingbing Li, Uzair Aslam Bhatti,Jixin Ma, Mengxing Huang and Jing Liu

Robust Zero Watermarking Algorithm for Medical Images Based on Zernike-DCT

Haizhou Ye, Qi Zhu, Yuan Yao and Daoqiang Zhang

Pairwise Feature-based Generative Adversarial Network for Incomplete Multi-modal Alzheimer's Disease Diagnosis