Special SessionsSession 1: Pattern Recognition, Optimization, and Application

LocationAlaska Room

Time2021.10.30

 

14:00-14:15

TitleA Self-adaptive Multi-task Differential Evolution Algorithm

AuthorsKangjia Qiao, Jing Liang, Kunjie Yu, Boyang Qu, Caitong Yue, Gongping Li

14:15-14:30

TitleAdaptive Self-Paced Transfer Learning for COVID-19 Diagnosis with CXR Images

AuthorsYuan Yao, Qi Zhu, Haizhou Ye, Daoqiang Zhang

14:30-14:45

TitleFlow-pose Net: An Effective Two-stream Network for Fall Detection

AuthorsKexin Fei, Zhigang Tu, Jiaxu Zhang, Yuanzhong Liu

14:45-15:00

TitleInsulator Defect Detection Based on Improved Yolov5

AuthorsJianan Gao, Xiaolei Chen, Dongmei Lin

15:00-15:15

TitleLightweight Network and Heterogeneous Data

Intergration-based Viewport Prediction for Live VR Streaming in Wireless Video Sensor Network

AuthorsBaoning Cao, Xiaolei Chen, Ishfaq Ahmad

15:15-15:30

TitleMinimal-envy Conference Paper Assignment: Formulation and A Fast Iterative Algorithm

AuthorsMao Tan, Zhuocen Dai, Yuling Ren, Toby Walsh

15:30-15:45

TitleRobust Zero-Watermarking Algorithm for Medical Images Based on Hadamard-Dwt-Dct

AuthorsMingshuai Sheng, Jingbing Li, Jing Liu, Mengxing Huang, Yan-Wei Chen, Uzair Aslam Bhatti

15:45-16:00

TitleTriplet Decoupling Network for Masked Face Verification

AuthorsYuechao Guo, Jie Wen , Jingyong Su, Yong Xu

 

 

Session 2: Perception, Diagnosis and Control for Intelligent Control Systems

LocationMissouri Room

Time2021.10.30

 

14:00-14:15

Title: A Differential Evolution Based Self-Adaptive Multi-Task Evolutionary Algorithm

AuthorsJing Liang, Leiyu Zhang, Kunjie Yu, Boyang Qu, Kangjia Qiao

14:15-14:30

TitleA Sliding Mode Tracking Control Method for Double Pendulum Crane Systems With Variable Rope Length

AuthorsHe Chen, Xinya Yao

14:30-14:45

TitleAutomatically Generated English Grammar Test System Based on Judgment Head

AuthorsYi Zhou, Chan Feng, Jinghong Wang

14:45-15:00

TitleFault Diagnosis of Industrial Control System With Graph Attention Network on Multi-view Graph

AuthorsDongyue Chen, Ruonan Liu, Wenlong Yu, Kai Zhang, Yusheng Pu, Di Cao

15:00-15:15

TitleForeground Segmentation via Cascaded Feature-Mask Fusion

AuthorsChuanyun Xu, Huan Liu, Tenghui Li, Yang Zhang, Tian Li, Gang Li

15:15-15:30

TitleHuman Activity Recognition Based on Wavelet-CNN Architecture

AuthorsDongwen Zhang, Lin Zhang, Qingwu Yi, Lu Huang, Guanghua Zhang

15:30-15:45

TitleObject Feature Selection under High-Dimension and Few-Shot Data Based on Three-Way Decision

AuthorsLi Bo, Wang Jianmei, Daqing Chen, Linyu Tian

15:45-16:00

TitleSLAM Algorithm Based on Bounding Box and Deep Continuity in Dynamic Scene

AuthorsBaofu Fang, Xiumeng Han, Zaijun Wang, Xiaohui Yuan

 

 

Session 3: Intelligent data processing technologies and Applications

LocationFlorida Room

Time2021.10.30

 

14:00-14:15

TitleAn Analytical Study of the External Environment of the Co-evolution Between Manufacturing and Logistics Based on the Logistic Model

AuthorsYunfei Zhou , Xiaocui Hui, Li Yan

14:15-14:30

TitleAn Anti-Swing Controller for Aerial Transportation System with Flexible Suspending Rope

AuthorsZhaopeng Zhang, Xiao Liang, Zhuang Zhang, Jianda Han

14:30-14:45

TitleArbitrary Scene Text Detection with Bezier Proposal

AuthorsYuanyu Chen, Yihong Li

14:45-15:00

TitleFast Trace Ratio-Based Feature Selection

AuthorsBo Liu, Lingling Tao, Xiping He, Fen Luo

15:00-15:15

TitleGroup-based Atrous Convolution Stereo Matching Network

AuthorsQijie Zou, Jing Yu, Hui Fang, Jing Qin ,Bing Gao , Jie Zhang

15:15-15:30

TitlePmix: A Method to Improve The Classification of Xray Prohibited Items Based on Probability Mixing

AuthorsQitong Lu, Peng Han, Kunyuan Xu, Jian Qiu, Kaiqing Luo, Li Peng

15:30-15:45

TitleSemantic Path Planning for Indoor Navigation Tasks Using Multi-View Context and Prior Knowledge

AuthorsJianbing Wu, Guoliang Hua, Wanruo Zhang, Weibo Huang, Hong Liu

15:45-16:00

TitleSynthesize Missing Modality Based on Latent Space Model

AuthorsKai Zhang, Ruonan Liu, Dongyue Chen, Wenlong Yu, Yusheng Pu, Di Cao

 

Session 4: Deep Learning and Intelligent Decision

LocationVirginia Room

Time2021.10.30

 

14:00-14:15

TitleA Method of Constructing Knowledge Graph for Government Procurement System

AuthorsXiaochuan Zhang, Lu Liu, He Liu, Dafei Lin, Jiangfeng Zhou

14:15-14:30

TitleAdversarial Transform Network with Adaptive Perturbations for Generating Adversarial Examples

AuthorsGuoyin Zhang, Qingan Da, Sizhao Li, Jianguo Sun, Wenshan Wang

14:30-14:45

TitleCross-Model Transformer Method for Medical Image Synthesis

AuthorsZebin Hu, Hao Liu, Zhendong Li, Zekuan Yu

14:45-15:00

TitleDstNet: Deep Spatial-Temporal Network For Real-Time Action Recognition And Location In Untrimmed Video

AuthorsZhi Liu, Junting Li, Xian Wang

15:00-15:15

TitleMulti-Kinects data fusion based on two-layer data evaluation for assembly simulation in VR

AuthorsYu Wang, Fuxiang Chang, Ziran Hu, Lihui Li, Pengyu Li , Pu Lang, Shouwen Yao

15:15-15:30

TitleResearch and Realization on Cattle Face Recognition System Model Based on CNN Combined with SVM and ResNet

AuthorsMinling Zhu, Liangliang Zhao, Shoujie He

15:30-15:45

TitleSuper-twisting Composite Control for Ship-borne PMSM

AuthorsDifen Shi, Yuanlong Hou, Xiaohui Gu, Runmin Hou

15:45-16:00

TitleTypes and Evolutionary Boundaries of Agents

AuthorsFeng Liu, Ying Liu

 

Session 5: Robust Detection and Recognition

LocationAlaska Room

Time2021.10.30

 

16:10-16:25

TitleLocation Estimation Method Based on Circular Target By Uavs Monocular

AuthorsHao Wang, Xuan Pei, Jiaxin Li, Shijie Zhang, Tianmiao Wang ,Taogang Hou

16:25-16:40

TitlePairwise Feature-based Generative Adversarial Network for Incomplete Multi-modal Alzheimer's Disease Diagnosis

AuthorsHaizhou Ye, Qi Zhu, Yuan Yao, Daoqiang Zhang

16:40-16:55

TitlePrediction Model of Diabetes Based on Machine Learning

AuthorsBinhe Chen, Maosong Yan, Hongchuan Zhong, Bingwei He

16:55-17:10

TitleReal-Time Precise Human-Computer Interaction System Based on Gaze Estimation and Tracking

AuthorsJunhao Huang, Zhicheng Zhang, Hui He

17:10-17:25

TitleRegion-based Active Learning for Reducing Annotation Effort of ECG Waveform Segmentation

AuthorsQiao Xiao, Xiaoyan Zhu, Chaofeng Wang, Can Liu, Yongbin Liu, Yaping Wan

17:25-17:40

TitleRobust Zero Watermarking Algorithm for Medical Images Based on Zernike-DCT

AuthorsChengshan Yang, Jingbing Li, Uzair Aslam Bhatti, Jixin Ma, Mengxing Huang, Jing Liu

17:40-17:55

TitleSalient Object Detection Via Feature Denoising and Detail Enhancing Network

AuthorsFei Tian, Zhenglai Li, Chang Tang, Xiao Zheng, Wei Zhang

17:55-18:10

TitleSelf-supervised Federated Domain Adaptation

AuthorsBin Wang, Gang Li, Chao Wu, WeiShan Zhang

 

 

Session 6: Swarm Intelligence Based Optimzation and Learning

LocationMissouri Room

Time2021.10.30

 

16:10-16:25

TitleA Novel Prediction Model Based on Long Short-Term Memory Optimized by Dynamic Evolutionary Glowworm Swarm Optimization for Money Laundering Risk

AuthorsPingfan Xia, Zhiwei Ni, Xuhui Zhu, Qizhi He, Qian Chen

16:25-16:40

TitleAdapting a Reinforcement Learning Method for the Distributed Blocking Hybrid Flow Shop Scheduling Problem

AuthorsQin Haoxiang, Han Yuyan, Chen Qingda, Li Junqing, Yuting Wang

16:40-16:55

TitleCoke Price Prediction Approach Based on Dense Gru and Opposition-Based Learning Salp Swarm Algorithm

AuthorsXuhui Zhu, Pingfan Xia, Qizhi He, Zhiwei Ni, Liping Ni

16:55-17:10

TitleCompetitive Swarm Optimizer for Solving Flexible Jobshop Scheduling Problem

AuthorsMingliang Wu, Dongsheng Yang, Zhile Yang, Yuanjun Guo

17:10-17:25

TitleCooperative Task Allocation for Multiple UAVs Based on Min-max Ant Colony System

AuthorsShengli Wang, Youjiang Liu, Yongtao Qiu, Qi Zhang, Jianping Ma, Jie Zhou

17:25-17:40

TitleDecoding of Motor Intention from Brain Eeg Signal via Local Spatial Sparse Pattern

AuthorsXiaofeng Xie, Yao Hou, Rongnian Tang, Yizhen Wang, Songyuan Xiao, Junzhe Huang

17:40-17:55

TitleObstacle Avoidance Method for Motion Planning Based on Deep Reinforcement Learning

AuthorsTi Wang, Zhisheng Lu, Weibo Huang, Wenhao Li , Bin Renand Hong Liu

17:55-18:10

TitleZero-Watermarking Algorithm for Medical Images Based on Nonsubsampled Contourlet Transform and Double Singular Value Decomposition

AuthorsTongyuan Huang, Jia Xu, Yuling Yang ,Shixin Tu, Baoru Han

 

 

Session 7: AI Technology for Modern Industry

LocationFlorida Room

Time2021.10.30

 

16:10-16:25

TitleAn End-to-end Multi-Task Head Pose Estimation Algorithm

AuthorsHeng Song, Tianbao Geng, Maoli Xie

16:25-16:40

TitleContext Convolution Dehazing Network with Channel Attention

AuthorsBo Liu, Lingling Tao, Xiping He

16:40-16:55

TitleImage-to-Image Translation for Data Augmentation on Multimodal Medical Images

AuthorsYue Peng, Zuqiang Meng, Lina Yang

16:55-17:10

TitleIntelligent CNN-based Fault Diagnosis of Rotating Machinery with Small Fault Samples

AuthorsGuoqiang Li, Chao Deng, Zhenguo Song, Jun Wu, Zuoyi Chen

17:10-17:25

TitleMultiple Latent Spaces Learning for Cross-Domain Text Classification

AuthorsJianhan Pan, Teng Cui, Mingjing Du, Qingyang Zhang, Bingbing Song, Qiaoli Qu

17:25-17:40

TitleResearch on Nitrogen Content Estimation Models of Rubber Tree Leaf Based on Hyperspectral and Gwo-Svr

AuthorsRongnian Tang, Xiaowei Li, Chuang Li, Jingjin Wu

17:40-17:55

TitleSocialBully: A Social Information-Driven Cyberbullying Detector with Similarity-Based Word Embedding

AuthorsZehua Zhao, Min Gao, Fengji Luo, Gianluca Ranzi

17:55-18:10

TitleSPSD: Semantics and Deep Reinforcement Learning Based Motion Planning for Supermarket Robot

AuthorsJialun Cai, Weibo Hhuang, Yingxuan You, Zhan Chen , Bin Ren, Hong Liu

 

 

Session 8: Image Processing and Optimization Algorithms

LocationVirginia Room

Time2021.10.30

 

16:10-16:25

TitleA Novel Differential Evolution Algorithm Based on Local Fitness Landscape Information for Optimization Problems

AuthorsJing Liang, Ke Li, Kunjie Yu, Yaxin Li, Xuanxuan Ban, Zhaolin Chen

16:25-16:40

TitleAn Improved Composite Differntial Evolution Algorithm with Self-adaptive Mutation Strategy for Identifying Photovoltaic Model Parameters

AuthorsJing Liang, Hao Guo, Kunjie YuBoyang QuCaitong Yue, Kangjia Qiao

16:40-16:55

TitleGleason Grading of Prostate Cancer Based on Improved AlexNet

AuthorsZhenfeng Li, Yuchun Li, Yu Zhang, Mengxing Huang, Jing Chen, Siling Feng, Zhiming Bai

16:55-17:10

TitleIntelligent Detection of Mango Disease Spores Based on Mask Soring R-CNN

AuthorsXinyu Xie, Jiaying Wang,Zhuhua Hu, Yaochi Zhao

17:10-17:25

TitleInterval Optimization for Integrated Demand Response in a Battery-Equipped Household Multi-Energy System

AuthorsDiankun Hu, Yongxin Su, Mao Tan

17:25-17:40

TitleRapid Detection and Identification of Major Vegetable Pests Based on Machine Learning

AuthorsChangzhen Zhang, Yaowen Ye, Deqin Xiao, Long Qi, Jianjun Yin

17:40-17:55

TitleSAUNet++: An Automatic Segmentation Model of COVID-19 Lesion from CT slices

AuthorsHanguang Xiao, Zhiqiang Ran, Shingo Mabu, Banglin Zhang, Bolong Zhang, Chang Liu

17:55-18:10

TitleX-Net: A Dual Encoding-Decoding Method in Medical Image Segmentation

AuthorsYuanyuan Li, Ziyu Wang, Yin Li, Zhiqin Zhu, Guanqiu Qi, Yu Liu